Make your own free website on Tripod.com
Charactor Profiles
The Characters
Ikari Shinji Ayanami Rei S.Asuka Langley Suzuhara Touji
Nagisa Kaoru Katsuragi Misato Akagi Ritsuko Ikari Gendou
Huyutsuki Kouzou Kaji Ryouji Ibuki Maya